Prohibitia pescuitului in anul 2011

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
NR. ……………….. NR. ……………….
ORDIN
privind prohibiţia pescuitului în anul 2011
Având în vedere Referatul comun de aprobare nr…….. al Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr……… al Direcţiei Biodiversităţii
din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
În temeiul:
- art.12, alin.(4) şi (5), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, rectificată, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 317/2009;
- art.1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor
piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare
Stânca Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1207/2003;
- art.1 alin.(2) lit.a) – c din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al
Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă
a resurselor pescăreşti în conformitate cu politica comună în domeniul
pescuitului;
- art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, republicată, cu
modificările ulterioare,
2
- art.7, pct. A, lit.g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind
organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi
Avacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind
reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia precum şi al art.15
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1635/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi
pădurilor emit următorul:
ORDIN:
SECŢIUNEA 1
Zone şi perioade de prohibiţie
Art.1. (1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop
comercial, recreativ /sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee,
moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o
durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, şi în apele care
constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în
perioada 4 aprilie – 18 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ /sportiv al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în
râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum
şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 100 zile, în
perioada 1 aprilie- 9 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ /sportiv şi
familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare
acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o
durată de 60 zile, în perioada 4 aprilie –2 iunie inclusiv.
Art. 2. În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de
prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror
specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 zile, în perioada
4 aprilie –2 iulie inclusiv.
3
Art. 3. Se declară zone de refacere biologică / zone de protecţie pentru
resursele acvatice vii următoarele:
a) Pe râul Prut, sectorul cuprins între baraj Stânca-Costeşti şi
confluenţa cu râul Elan, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativsportiv,
care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie;
b) Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunăre Veche
şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată
de 275 zile, în perioada 1 martie – 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia
pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de
prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor
vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul
Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm
8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se
va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic
natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Zmeica în tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot
timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura
în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a
altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Sfântu-Gheorghe, în zona km 22-25, pe o durată de 107
zile, în perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
h) pe Braţul Chilia, în zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 107 zile,
în perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
i) pe Dunăre, în zonele Mm 52-57 (Isaccea) si Mm 64-71 pe o durată
de 107 zile, în perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie
inclusiv;
j) pe Braţul Borcea, zona km 30-50 (Feteşti), pe o durată de 107 zile, în
perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
k) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării;
l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de
coordonatele:
NV: 43o47’ lat. N şi 28o35’18” long. E;
NE: 43o47’ lat. N şi 28o40’ long. E;
SV: 43o44’20” lat. N şi 28o35’18” long. E;
SE: 43o44’20” lat. N şi 28o40’ long. E;
şi a cărei limită dinspre mal este balizată.
Art. 4.(1) În zonele de refacere biologică / zonele de protecţie, sunt
interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor
vieţuitoare acvatice;
4
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol
existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei,
tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea
gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe
mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la lit. a)-
c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.
SECŢIUNEA a 2-a
Specii şi perioade de prohibiţie
Art.5 (1) Se interzice pescuitul comercial,recreativ/sportiv şi familial a
speciilor de peşti, după cum urmează:
a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la
data de 2 iunie inclusiv;
b) lostriţa, păstrăvul de mare, lipanul şi mihalţul, tot timpul anului;
c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data
intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15
septembrie – 31 decembrie 2011;
d) sturioni, în tot timpul anului, cu excepţia:
- pescuitului în scop ştiinţific;
- pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru Programul de populare
de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) pescuitul rechinului, pe o durată de 47de zile, în perioada 15 martie –
30 aprilie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada
anului;
c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
d) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea
raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economică
Exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului şi dimensiunile minime ale ochiurilor de
plasă se supun dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. …….al Consiliului din
…………….de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente
pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2011.
Art. 6. Prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial a scrumbiei de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
5
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la
Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 8 zile, în perioada 24 aprilie – 1mai
inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43,
până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 22 zile, în perioada 1mai – 22 mai
inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până
la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 zile, în perioada 14 mai- 12
iunie inclusiv.
Art. 7. Capturarea sturionilor se realizează în stare vie, pe o durată de
46 de zile în perioada 1 martie – 15 aprilie inclusiv, în zonele:
- Dunăre Mm 53- 54 ( Isaccea) şi Mm 67-68,5 (Groapa Catargului,
Pluton);
- Braţ Borcea, km 37- 47.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale
Art. 8. (1) Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi
metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice,
condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de
pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a
Dunării, în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată
de 183 zile, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile,
lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data
de 30 septembrie, inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul
Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.
Art. 9. Dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii
care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale
resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi
capturate din mediul acvatic.
Art.10.(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de
acvacultură inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor
din teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei
„Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii
amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia
6
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei
Biosferei „Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de
profil autorizate în producerea de material piscicol;
b) bilanţul financiar-contabil pentru anul 2010;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea
heleşteelor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin
notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
Art.11. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează
potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi complectări de
Legea nr. 317/2009 şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei
Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor
nr. 8/126/2010 privind prohibiţia pescuitului în anul 2010, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I , nr 109 din 18 februarie 2010.
Art. 13. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării
rurale,
Valeriu TABĂRĂ
Ministrul mediului şi pădurilor,
Làszló BORBÉLY
7
NR………………… NR……………………
Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale
SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT
Cristian APOSTOL Tantzos BARNA
REFERAT DE APROBARE
Gestionarea resurselor acvatice vii este o acţiune completă de exploatare
prin pescuit şi include măsuri care privesc efortul şi tehnicile de pescuit, un
sistem de cote anuale admisibile, limitarea accesului la resurse ( perioade de
pescuit interzise, dimensiunile minime ale peştilor care pot fi pescuiţi) şi
definitivarea caracteristicilor uneltelor de pescuit. În vederea protejarii
biodiversităţii biologice şi pentru asigurarea unei exploatări durabile a
resurselor acvatice vii se impune elaborarea anuală a “Ordinului” de
prohibiţie. Realizarea unui pescuit nedistructiv, de protejare a generaţiilor
tinere de peşti şi nevertebrate marine, impune necesitatea îndeplinirii unor
criterii privind lungimea minimă a exemplarelor, protejarea speciilor în
perioadele de reproducere, respectarea caracteristicilor uneltelor de pescuit.
Elaborarea reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul
resurselor acvatice vii, existente în apele maritime şi continentale,
implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora, sunt atributul
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. În conformitate cu
prevederile art.12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, rectificată, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 317/2009, “anual, la propunerea Agenţiei Naţionale
pentru Pescuit şi Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului se vor stabili perioadele
şi zonele de prohibiţie a pescuitului, precum şi zonele de protecţie a
resurselor acvatice vii”. În data de 28.10.2010 a avut loc la sediul
I.C.D.E.A.P.A.Galati, o întâlnire cu reprezentanţii institutelor de cercetare
acreditate, precum şi cu reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării. Cu această ocazie s-a stabilit “proiectul de ordin” de prohibiţie
pentru anul 2011. Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să fiţi de acord
cu elaborarea acestui ordin.
Direcţia Biodiversităţii Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură
DIRECTOR PREŞEDINTE
Alina FRIM Marian Sorinel MĂNĂILĂ

 1. Prohibitia pescuitului in anul 2010 Ordin privind prohibitia in anul 2010...
 2. Permis de pescuit 2010 Pentru ca incurajam pescuitul sportiv si suntem impotriva incalcarii legii...
 3. Obtinerea autorizatiilor de pescuit recreativ sportiv 2011 Anunt privind evaluarea cererilor pentru obtinerea autorizatiilor de pescuit recreativ...
 4. Contraventii (H.G. 971 din 29 decembrie 1994) Hotarirea Guvernului nr. 971 din 29 decembrie 1994 privind stabilirea...

9 comentarii

 1. Florentin fetesti
  duminică, martie 6, 2011 @ 11:25 AM

  Grupul de producatori Stelnica-Fetesti va aduce la cunostinta urmatoarele:
  In noul ordin cu vedere la prohibitia pe 2011 nu suntem multumiti de zona oprita de 107 zile pe km 33-48 fiind 30 de ambarcatiuni, 90 de pescari, care traim numai de pe urma pescuitului.
  Tinand cont ca prohibitia pescuitului este de 60 de zile,107 zile zona este oprita,90 de zile timp nefavorabil de iarna, ramanand aproximativ 3 luni de pescuit.
  Traiti si Dv-stra cu familia muncind 3 luni pe an si platiti atatea taxe si impozite care sunt in vigoare.
  Cu respect Grupul de producatori Stelnica-Fetesti

 2. ioan ionescu
  marți, martie 15, 2011 @ 10:01 AM

  dunarea,nu inseamna numai estul tarii!!

 3. nero
  marți, aprilie 5, 2011 @ 08:08 AM

  dunarea a lasato d zeu ptr romani , nu ptr a o exploata doar mafiotii cu curent electrik , lasati pescuitul liber atat mai avem sa traim

 4. xindben
  joi, aprilie 21, 2011 @ 21:49 PM

  Dunarea nu este a noastra, cei de sus au Dunare, mAre cu flota, dElta cu Flota ( particulara ), noi
  avem cArnete de mEmbru, drepturi de mEmbru, si pLatim pErmise de pesuit recreativ ( cand mai avem timp de la serviciu, ca altfel timpul liber de acasa e consacrat familiei & completarii lipsurilor ).
  Paste cu FAUNA & FLORA pentru noi ROMANI, fir cu bucurie la toti.

 5. PESCARUL DOBROGEAN
  duminică, mai 1, 2011 @ 10:23 AM

  SUNT INDIGNAT !!!!!!
  Am 42 de ani de pescuit la Marea Neagra si chiar si pe vremea lui Ceausescu nu exista… PROHIBITIE LA GUVID.
  Acest peste nu este in pericol datorita pescarilor care practica pescuitul sportiv , ci mai degraba a poluarii care exista in apa (barje spalate de minereu si fosfati, deversari necontrolati de substante petrolire, navele care intra si ies din port balastand si debalastand din si in tancuri apa poluata…
  Politia de frontiera ca de obicei face exces de zel si loveste tot in noi, cei mici si neajutorati, asta multumita unui viciu legislativ al A.N.P.A. , care a lasat o portita (Art.1. (1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop
  comercial, recreativ /sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee,
  moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o
  durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, şi în apele care
  constituie frontieră de stat ) si nu vede adevaratele probleme cu care ne confruntam de fapt, cum ar fi faptul ca din Constanta pana in Mangalia, la orice colt de strada se vand tigari de contrabanda cu timbru si inscrisuri bulgaresti.
  Poate sunt eu depasit , dar se pare ca toate acestea intra in tara pe acolo pe unde politia de frontiera se pare ca nu prea are multe de spus avand in vedere fapul ca ei au atentia canalizata catre braconierii cu o lanseta , un plumb si un carlig, si pe deasupra cu taxele la zi, dar care in ultimii ani, ei nu mai pot sa-i jupoaie cu TAXA PENTRU PERMIS GRANICERESC, care o platea volens nolens orice amarat de pescar dobrogean in fiecare an (50 lei/ an), si daca vroia sa intre sa pescuiasca pe digurile din largul portului Constanta sau Agigea trebuia sa mai plateasca si 27 lei/zi , TAXA DE ACCES IN PORT.
  Domnilor, lasati oamenii sa traiasca si nu le mai puneti in spate cat nu pot duce…
  Este rusinos sa va cranponati in chestii marunte pentru a va dovedii utilitatea, spre a nu fi restructurati, infranati coruptia si braconajul la scara mare din tara aceasta in care exista oameni care ies pe dig sa poata asigura hrana familie, ei netraind din foloase necuvenite si “mici atentii “!!!!

 6. dascalu adrian
  luni, mai 2, 2011 @ 01:37 AM

  braconaj se face si pe olt la nivel inalt,ghiciti cu cine lucreaza braconieri?cu politia si jandarmii,se leaga tot de pescarii in regula care vin cu maxim doua lansete.face cineva ceva in tara asta?este strigator la cer.

 7. mihai ion
  luni, mai 23, 2011 @ 11:40 AM

  se braconeaza pe olt nu ai loc de plase chiar si in perioada de prohibitie jandarmii se fac ca nu vad . ei vad doar un amarat de pescar ca nu are permis .

 8. mihai ion
  luni, mai 23, 2011 @ 11:41 AM

  tara lui papura voda .sunt plase pe olt in roate barajele,.nu ii vede nimeni

 9. DIN DRAGASANI
  vineri, iunie 3, 2011 @ 11:35 AM

  in barajul din dragasani sunt 50 de rudari braconieri sub conducerea d.lui deputat vasile bleotu.cand se imbata rudarii se lauda ca au protectie la nivel politic inalt,ca n are nimeni ce sa le faca…sfideaza pescarii baga setcile la 5 metri de undite..suntem prosti ca rabdammm,fratilor..pe astia nu i aresteaza politia ca scot zeci de tone de peste fara acte,cica sunt amarati dar voteaza pe cine trebuie…

Lasă un comentariu


Cauta Balti de Pescuit

2011 © Balti de Pescuit.ro | Balti de Pescuit | Despre BaltidePescuit.ro Astazi: 26 ianuarie, 2011. Adresa ip: 3.233.239.102
Propune o Balta de pescuit